Kadir Gecesi Hutbesi

Reklamlar

Kadir Gecesi Hutbesi

Kadir Gecesi Hutbeleri okuyacağınız bu sayfamızda Kadir Gecesi ile ilgili Hutbeler sizler için hazırlanmıştır.

Muhterem Müslümanlar!
Pek çok hayır ve bereketi bünyesinde barındı-
ran, manevî haz ve vecdin doruğa ulaştığı Rama-
zan ayının son günlerine yaklaşmanın hüznünü ta-
şırken, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne
kavuşuyor olmanın sevinç ve heyecanını yaşıyoruz.

Zaman ve mekânlar; kendilerinde meydana ge-
len önemli olaylarla değer kazanırlar. Kadir Gecesi-
’ni bu derece değerli kılan en önemli sebep de,
Kur’an-ı Kerim’in bu gece indirilmeye başlanmış ol-
masıdır. Kur’an-ı Kerim’in nüzulü ve Peygamberimi-
zin insanlığa son peygamber olarak gönderilmesi,
dünya tarihinin en önemli hadisesidir. Kur’an-ı Ke-
rim’de bu gece hakkında şöyle buyurulmaktadır:
“fiüphesiz, Biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indir-
dik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen ne bileceksin!
Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve
Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü
iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına
kadar bir esenliktir.”(1 )

Aziz Müminler!
Kadir Gecesi’ni gereği gibi anlayıp hakkıyla de-
ğerlendirmenin yolu, Kur’an-ı Kerim’in eşsiz mesaj-
larını anlamaktan geçer. Bu itibarla, Kadir Gecesi;
Kur’an’ı öğrenme ve Rasûlüllah’ı tanıma, onların
öngördüğü fazilet ilkeleri doğrultusunda yaşama
ve her türlü kötülüğü terketme vesilesi kabul edil-
melidir. Zira, insanlara dünya ve ahiret mutluluğu-
nu sağlamayı hedefleyen ve manevî varlığımızı ka-
rartan her türlü olumsuzluktan arındırarak, bizi üs-
tün ahlâkî değerlere yönelten Kur’an’dır. Onun ge-
tirdiği ilke ve prensiplerin özünde aydınlık, hoşgö-
rü, dostluk ve kardeşlik vardır. O, insanlar arasında
sevgi, uzlaşma, yardımlaşma, kardeşlik ve istikrarı
sağlayacak; fert ve toplum plânında pek çok ahlâ-
kî ve sosyal problemin hak ve adalet çerçevesinde
çözülmesine ışık tutacak ve insanlara gelişme yolla-
rını göstererek, onları geleceğe hazırlayacak ilâhî
ölçüleri içeren bir kitaptır. Kur’an’ın bu özelliği,
“Gerçekten bu Kur’an, en doğru olan yola götürür
ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükâfat
olduğunu müjdeler.”(2 )
“Biz Kur’an’dan, müminler
için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz…”(3 )
ayetleriyle dile getirilmektedir.
Değerli Müminler!
Sayısız manevî güzelliğin yaşandığı ve mükafat-
ların sınırsız olarak verildiği bu gecede; özümüze
dönerek gaflet içinde geçen günlerimizi sorgula-
malı, kendimizle hesaplaşmalı, iyi ve güzel davra-
nışlarımızı artırmaya, kötü davranışlardan uzaklaşa-
rak kalbimizdeki manevî kirleri temizlemeye çalış-
malıyız.
Bu gece; Yüce Allah’ın bizlere bilgi, anlayış ve
ihlâs vermesini, doğruyu bulduktan sonra kalpleri-
mizi saptırmaması ve bizi affetmesi için dua ede-
lim. Acı ve sıkıntı içindeki yüzlerin gülmesi ve göz
yaşı dökerek yaşamak zorunda kalan insanların
kurtuluşu için neler yapabileceğimizi düşünelim.
Sevgili Peygamberimiz, faziletine inanarak ve seva-
bını da yalnız Allah’tan bekleyerek bu geceyi ihya
edenlerin, geçmiş günahlarının bağışlanacağı müj-
desini vermiştir.(4 )
Hutbemizi, Peygamber Efendimizin Hz. Aişe
annemize, bu gecede yapılmasını tavsiye ettiği
dua ile bitirelim. “Allah’ım! Sen affedicisin, affet-
meyi seversin, beni de affet.”( 5

1- Kadr, 1-5.

2- İsrâ, 9.

3- İsrâ, 82.

4- Buhârî, Fadl-u Leyleti’l-Kadr, 1

5- Tirmizî, Deavât, 84.

KADİR GECESI HAKKINDA HUTBE

HUTBE KADİR GECESİ

Aziz Mü’minler!

Allah Teala’nın bizlere olan sayısız nimetleri arasında, önemli bir yer tutan ihsanlardan birisi de Kadir Gecesi’dir. Hepimize kutlu ve mübarek olsun.

Bu zaman diliminin, kutlu ve mübarek sayılması, hiç şüphesiz, içinde meydana gelen mutlu olaylardan dolayıdır. Kadir Gecesi’nin kıymeti ve değeri insanlığa mutluluğu müjdeleyen ilahi kitapların sonuncusu Kur’an-ı Kerim’in bu gecede indirilmeye başlanması ile ilahi hüküm ve takdirlerin yine bu gecede düzenlenerek görevli meleklere bildirilmesinden gelmektedir.

İki Kadir Gecesi arasındaki zaman dilimi içinde meydana gelecek olaylar, verilecek hükümler, rızıklar ve eceller ile bizim için önem taşıyan bütün tesbitler, bu gecede görevli meleklere bildirilmekte ve zamanı geldiğinde melekler tarafından yerine getirilmesi istenmektedir. Bütün hayatımızı kaplayan bu hususların ve her birimizle ilgili programların yapıldığı bu gece, insanlık için elbette önem taşıyacaktır.

Aziz Mü’minler!

Kur’an-ı Kerim, tek bir Kadir Gecesi’nin, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı olduğunu haber vermektedir. Hiç şüphesiz bu hayırlılık davranışlarımızla ilgilidir. Yani, bu gecede ilahi hoşnutluk için yapılan işlerin ve salih amellerin, Allah Teala’nın katındaki değer ve sevabı, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin ayda yapılan işlerden ve salih amellerden daha hayırlıdır.

Her konuda olduğu gibi, Kadir Gecesi’nin ihyası konusunda da, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) ile O’nun ashabının örnek alınması esastır. Yani onların yaptıkları ibadetler, tavsiye ettikleri dualar, bizler için en güzel ihya programıdır. İbadet denilince akla ilk gelen namazdır. Zira onun yerine geçecek başka bir ibadet yoktur. Bu bakımdan, Sevgili Peygamberimiz Ramazan ayının son on gününde, itikaf ve namaz ibadetine ağırlık vermiştir. Ayrıca Sevgili Peygamberimiz bu gecede “Allah’ım, şüphesiz sen affedersin, affetmeyi seversin, beni de affet.” diyerek dua etmeyi tavsiye buyurmuşlardır.

Aziz Mü’minler!

Kadir Gecesi’nin bir başka özelliği de meleklerin yeryüzüne rahmet ve bereketle inmesidir.

O halde, önce bu gecenin kıymetini kavramaya çalışalım; sonra da bu geceyi kıymetlendiren yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’e kulak verelim. Ve O’nu bol bol okuyalım, mesajına kulak verelim. Unutmayalım ki, değeri Kur’an’a dayanan bir gecenin, en güzel ihyası yine Kur’an’a yönelmekle olacaktır. Ayrıca bu gecede bol bol namaz kılalım, insanlığın bağışlanması ve mutluluğa ermesi için dualar edelim. Ramazan ayında kazandığımız güzellikleri de, hayatımızın sonuna kadar taşımaya çalışalım.

Reklamlar

Leave a Reply

Your email address will not be published.