Kadir Gecesinde Ne Oldu

Kadir Gecesinde Ne Oldu Kadir Gecesi Ne Oldu Kadir Gecesi Ne Olmuştur

Mübarek Kadir Gecesi niçin önemlidir arkadaşlar ve Kadir gecesinin önemi hakkında bilgileri bu yazımızda sizlerle paylaşayım.

Kuran Ramazan Ayında indirilmiştir Bu Ramazan ayı da her sene ay’nı Ay’dır Ancak güneş yılına göre değil, Ay yılına göredir Zaten bizler de oruçlarımızı hep Ay yılına göre ve Ramazan Ay’ında tutarız
Kuran’ı Kerimin Ramazan ayında Kadir gecesinde indirilmesi ne demektir? Kuran’ın inmesine gelince:

İbnü Cerir ve diğerlerinde zikredilmiş olduğu üzere çoğunluk rivayet tefsirleri İbnü Abbas’tan şu ifadeleri nakletmişlerdir:

1- İkrime’den: Kur’ân hepsi birden olarak Ramazan’da, Kadir gecesinde dünya semasına indi Sonra Allah yerde bir şey yapmak, vahyetmek istedikçe ondan indirdi, ta ki topladı

2- Hakîm b Cübeyr’den: Kur’ân bir gecede yüksek semadan, dünya semasına tamamı olarak indi Sonraki senelerde ayrıldı ve İbnü Abbas “Yıldızların mevkilerine yemin ederim” (Vâkıa, 56/75) âyetini okudu, ayrı ayrı, parça parça nazil oldu, dedi

3- Said b Cübeyr’den: Kur’ân, tamamı birden olarak Kadir gecesinde dünya semasına indi de yıldızların mevkiinde oldu, Allah onu Resulüne bir kısmı, bir kısmının ardınca indiriyordu deyip sonra: “İnkâr edenler: ‘Kur’ân ona bir defada indirilmeli değil miydi?’ dediler Biz onunla senin kalbini sağlamlaştırmak için onu böyle (parça parça indirdik) ve onu ağır ağır okuduk” (Furkan, 25/32)

4- Kur’ân’ın, tamamı bir defada indi, dünya semasında Beyt-i İzzet’e kondu ve onu Cebrail (as) Muhammed (sav)’e kulların kelâmının ve amellerinin cevabıyla indirdi Aynî’nin “Buharî Şerhi”nde ifadesine göre tamamı olarak Kadir gecesinde Levh-i Mahfuz’dan dünya semasına indirildi de Beyt-i İzzet’e kondu, Cebrail (as) onu sefere (kâtip melekler)ye yazdırdı, sonra da Cebrail onu Peygamber’e parça parça indiriyordu Başı ile sonu arası yirmi üç sene oldu

İbnü Cerir’de Şâbî’den de iki rivayet vardır:

1- Bize ulaştı ki, Kur’ân tamamen birden olarak dünya semasına indi

2- Kur’ân’ın ilki Kadir gecesinde indi Onun için tefsirler de başlıca bu iki vecih üzere yürümüşlerdir Birincisinde zamir Kur’ân’ın tamamına râci ve inzal (indirme), bilindiği üzere bir defada indirmek mânâsında; ikincisinde ise indirmenin başlangıcı mânâsına olmuş oluyor

Zamirin “oku” emrine gönderilmesi de bu ikinci mânâyı daha açık ve hiç yorumsuz olarak ifade etmiş oluyor Üçüncü olarak arzettiğimiz üzere “sef’ ” kelimesine gönderilerek Bedir’e işaret olması da, Medenî olması rivayetine göre, en yakın ve en uygun bir mânâ görünüyor Kur’ân’a nisbet olunan inzalin mânâsı, Bakara Sûresi’nin başında da geçtiği üzere gayb âleminden, şehadet (görünen) âlemin açıklamak demek olduğu için, Kur’ân’da gelecekle ilgili olarak bildirilen bir vaad ve tehdidin yerine getirilmesi, haber verilen bir hadisenin fiile çıkarılması mânâsında da doğrudur

Kadir gecesinde, yani Kadir gecesi indirdik, yahut Kadir gecesi hakkında indirdik Çünkü bazıları zamiri bu sûre mânâsına Kur’ân’a döndürerek bu sûreyi Kadir gecesi hakkında, yani Kadir gecesinin şeref ve faziletini açıklamak için indirdik meâlinde tefsir etmişlerdir ki, muzafın hazfine veya harf-i cerrini sebebliğe yormuşlardır demek olur

Gerçi bundan sonraki âyetler Kadir gecesinin hayır ve faziletini beyan etmek için sevkedildiği için bu sûrede bu mânâ da yok değildir Fakat bu âyeti buna yormak ek—— Zira doğrudan doğru zarflık mümkün iken sebebliğe veya muzafın hazfine gitmek zahirin tersi olduğuyu gibi, sûrenin asıl sevki doğrudan doğruya gecenin kadrinden önce onda indirilmiş olan indirilenin, yani zamirin merciinin kadr ve şerefini açıklamak için olması gerekirdi

Yoksa o Kur’ân’ın Kadir gecesinde indirildiği söylenmeden doğrudan doğruya Kadir gecesinin faziletini açıklamaya geçildiği şekilde Kadir gecesinin en büyük feyzinden sükut edilmiş olacağı gibi sûrenin endinden öncesiyle olan ilgisi gözetilmemiş, tertipte buraya konulmasının hikmetine işaret edilmemiş olur Önceki mânâda ise sûrenin zevki yukarda kırâeti emredilen Kur’ân’ın kadrini beyan için olup, gecenin fazileti onun içinde bundan sonraki âyetlerin mâsîka lehi (kendisi için sevkedileni) olduğundan gerek öncesine, gerek sonrasına ilgisi tamdır Onun için rivayet bakımından da, dirâyet bakımından da güvenilen taraf birincisidir (Elmalılı, Tefsir)

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı