Demokrasi İle İlgili Sözler

Bu sayfada

Demokrasi İle İlgili Sözler

Demokrasi çoğunluğun değil, azınlığın korunmasıdır. Albert Camus

Tüm insanların eşit hakka sahip olduğu ve yöneticileri halkın seçtiği sistemin adına demokrasi denir. İlk zamanlardan beri demokrasi hakkında bir çok söz söylenmiştir.

Yazarlar tarafından seçilmiş demokrasi ile ilgili en iyi 5 söz:

Lyndon B. Johnson“Devlet yönetimine halkın katılımı demokrasinin temelidir.”
John F. Kennedy“Demokrasilerde bir seçmenin cehaleti bütün halkın güvenliği için tehlikedir.”
Atatürk“Demokrasi esasen ferdidir, bu vasıf vatandaşın hakimiyete, insan sıfatıyla iştirak etmesidir.”
Alfred Emanuel Smith“Demokrasinin bütün hastalıkları daha fazla demokrasi ile tedavi edilir.”
Max Lerner“Demokrasinin kötülüklerinden birisi sevsen de sevmesen de seçtiğin insana katlanmak zorunda olmaktır.”

Demokrasi ile ilgili kısa sözler

 • “Bütün despotizmler içerisinde demokrasi, en az dayanıklısı olmakla birlikte en kötüsüdür.” Fisher Ames
 • “Demokratik bir devletin temeli özgürlüktür.” Aristo
 • “Demokrasinin bütün hastalıkları daha fazla demokrasi ile tedavi edilir.” Alfred E. Smith
 • “Demokrasinin kötü olan bir yönü çoğunluğun tiranlığına dönüşmesidir.” Lord Acton
 • “Demokrasinin kötülüklerinden birisi sevsen de sevmesen de seçtiğin insana katlanmak zorunda olmaktır.” Max Lerner
 • “Gerçek demokratik ilke, hiç kimsenin halkın üzerinde bir güce sahip olmaması demektir.” Lord Acton
 • “Politikada çoğunluk kuralının haklılaştırılması onun ahlaki açıdan doğru olduğunu göstermez.” Walter Lipmann
 • “Çoğunlukçu demokrasi, ‘halkın egemenliği’ olarak ifade edilen doktrin içerisinde en yetersiz ilke olarak görülmektedir.” Bernard Crick
 • “Görevimiz oybirliğine ya da oybirliğine yakın bir karara ulaşmanın yollarını aramak ve keşfetmektir.” James M. Buchanan
 • “Kelimenin tam anlamıyla gerçek bir demokrasi hiç bir zaman var olmadı ve var olmayacaktır.” Jean Jacques Rousseau
 • “Demokrasilerde bir seçmenin cehaleti bütün halkın güvenliği için tehlikedir.” John F. Kennedy
 • “Biz Atinalılar, politika ile ilgili kararları uygun tartışmalardan sonra alırız; en kötü olan şey, sonuçları tartışılmadan bir politikanın uygulanmasıdır.” Thucydides
 • “Demokratik vatandaşın politikada aktif olması ve politikayla ilgilenmesi gerekir.” Gabriel A. Almond
 • “Aktif gücü elinde bulunduran sadece devlet olmamalıdır. Eğer insanlar medeni olmak istiyorlarsa, organizasyon kurma sanatı geliştirilmeli ve genişletilmelidir.” Alexis de Tocqueville
 • “Demokratik kurumların gelişiminde üç büyük kilometre taşı bulunmaktadır: Oylama yoluyla kamusal kararlara katılma hakkı, temsil etme hakkı ve muhalefet yapma hakkı.” Robert A. Dahl
 • “Görevimiz oybirliğine ya da oybirliğine yakın bir karara ulaşmanın yollarını aramak ve keşfetmektir.” James M. Buchanan

Demokrasi ile ilgili felsefi sözler

 • “Demokrasi, dört kurt ve bir koyunun akşam yemeğinde oy kullanmasıdır.” Robert A. Heinlein
 • “Demokrasiyi korumak için halkın keskin bir bağımsızlık, öz saygı ve birlik duygusuna sahip olması gerekir.” Mohandas K. Gandhi
 • “Bilgili bir halk, devam eden bir demokrasinin en iyi garantilerinden biridir.” Harry F. Banks
 • “Demokrasinin bedeli, tüm insanlar tarafından süregelen ortak yarar arayışıdır.” Saul Alinsky
 • “Demokrasinin gerçek güvencesi eğitimdir.” Franklin Delano Roosevelt
 • “Demokrasi sadece oy kullanma sorunu değildir. Her yurttaşın toplum yaşamında yer alan müzakerelere katılma olasılığını ve kapasitesini güçlendirmekten ibarettir.” Fernando Henrique Cardoso
 • “Demokratik kurumların gelişiminde üç büyük kilometre taşı bulunmaktadır: Oylama yoluyla kamusal kararlara katılma hakkı, temsil etme hakkı ve muhalefet yapma hakkı.” Robert A. Dahl
 • “Liberal anayasal demokrasi, her vatandaşın özgür ve eşit olmasını ve temel hak ve özgürlüklerle korunmasını sağlamalıdır.” John Rawls
 • “Demokratik vatandaşın politikada aktif olması ve politikayla ilgilenmesi gerekir.” Gabriel A. Almond
 • “Demokratik karar mekanizması garanti edildiği sürece her şey yolunda gider düşüncesini kabul etmiyorum. Ben bunu ‘seçim safsatası’ olarak adlandırıyorum.” James M. Buchanan
 • “Demokrasi halkın karar alma sürecine katılabilmesine olanak sağlayacak şekilde liderlerin ve organizasyonların alternatif kamu politikaları için yarıştıkları bir rekabetçi politik sistemdir.” E. E. Schattschneider
 • “Kelimeler üzerinde ve sahte problemler üzerinde kavga etmemiz gerekir. Demokrasinin gerçek ve gerekli anlamı kullanıldığı zaman hangi ismi istiyorsanız onu seçebilirsiniz.” Karl Popper
 • “Organizasyon kurma hakkı vazgeçilmez bir hak ve özgürlüktür.” Alexis de Tocqueville
 • “Çoğunluğun iradesi, diğer insanlar üzerinde baskı yapabilir; gücün çoğunluk tarafından kötüye kullanılmasının önlenmesi gereklidir. ‘Çoğunluğun tiranlığı’ topluma karşı bir kötülüktür ve toplum buna karşı korunmalıdır.” John Stuart Mill
 • “Demokratik karar mekanizması garanti edildiği sürece her şey yolunda gider düşüncesini kabul etmiyorum. Ben bunu ‘seçim safsatası’ olarak adlandırıyorum.” James M. Buchanan
 • “Monarşi güzel bir biblo gibidir, denizde bir süre yüzer ancak bir süre sonra bazı beceriksiz kaptanlar yüzünden kayalara çarpar; buna karşın demokrasi şişirilmiş bir botta seyahat etmek gibidir. Kolay kolay dibe batmazsın, fakat ayakların hep ıslaktır.” Fisher Ames
 • “Çoğunluğun azınlık tarafından yönetimi tiranlıktır; azınlığın çoğunluk tarafından yönetimi de tiranlıktır. Her iki durumda da ‘senin istediğin gibi değil, bizim istediğimiz gibi yapacaksın’ kuralı geçerlidir.” Herbert Spencer
 • Demokrasi bireysel özgürlüğün alanını genişletir, sosyalizm ise onu kısıtlar.” Alexis de Tocqueville
 • Demokrasi ve demokratik devlet kavramlarının kullanımı konusunda büyük bir eksiklik vardır. Bu kelimeler açıkça tanımlanmadıkça ve anlamları üzerinde uzlaşılmadıkça insanlar bu anlam karmaşası üzerinde yaşamaya devam edeceklerdir ve bu tartışmalar demagoji yapanların ve despotların işine yarayacaktır. Alexis de Tocqueville
 • “Kelimenin tam anlamıyla, gerçek bir demokrasi hiçbir zaman var olmamıştır ve olmayacaktır.” Jean-Jacques Rousseau
 • “Demokrasiye karşı en iyi argüman, ortalama bir seçmenle beş dakikalık bir konuşmadır.” Winston Churchill
 • “Para efendi olmaktan çıkıp insanlığın hizmetkarı haline gelecek. Demokrasi paranın gücüne üstün gelecek.” Abraham Lincoln
 • Toplumun bütün isteklerini karşılayabilecek tek hükümet biçimi, bütün halkın yönetime katıldığı hükümettir; en küçük kamu görevine olsun katılım yararlıdır; her alandaki katılma, toplumun genel gelişme düzeyinin elverdiği ölçüde geniş olmalıdır. Bir tek küçük kentten daha büyük bir toplumda, kamu işlerine herkes kişi olarak katılamayacağı için, bundan mükemmel bir hükümetin ideal türünün temsili hükümet olacağı sonucu çıkmaktadır. John Stuart Mill

Atatürk’ün Demokrasi Sözleri

 • “Demokrasi ülke aşkıdır.”
 • “Demokrasi prensibi, hakimiyete istismak eden vasıta ne olursa olsun, esas olarak, milletin hakimiyete sahip olmasını ve sahip kalmasını icap ettirir.”
 • “Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir.”
 • Artık bugün, demokrasi fikri, daima yükselen bir denizi andırmaktadır. 20. yüzyıl, birçok baskıcı hükümetlerin, bu denizde boğulduğunu görmüştür . (1930)
 • “Demokrasi esasen ferdidir, bu vasıf vatandaşın hakimiyete, insan sıfatıyla iştirak etmesidir.”
 • “Demokrasi esasına müstenit hükümetlerde, hakimiyet, halka, halkın ekseriyetine aittir. Demokrasi prensibi, hakimiyetin millete ait olduğunu, başka yerde olmayacağını iltizam eder. Bu suretle, demokrasi prensibi, siyasi kuvvetin, hakimiyetin menşeine ve meşruiyetine temas etmektedir.”
 • “Biz Türkler, ruhen demokrat doğmuş bir milletiz.”
 • “Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir.”
 • “Dünya’da her millet, icraatına tahammül ettiği hükümetin mesuliyetine ortak sayılır.”
 • “Siyasi kuvvetin meşru olabilmesi için devletin soyut egemenliği fiilen kime verilmelidir? İşte bu sorulara cevap veren demokrasi yönetimidir.” (1929)
 • “Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.”
 • “Vatandaşlar! Vatanınızda herhangi bir kişiyi, istediğinizi sevebilirsiniz; kardeşiniz gibi, arkadaşınız gibi, babanız gibi, evlâdınız gibi, sevgiliniz gibi sevebilirsiniz. Fakat bu sevgi sizi, millî varlığınızı bütün sevgilerinize rağmen herhangi bir kişiye, herhangi bir sevdiğinize vermeye sebep olmamalıdır. Bunun tersine hareket kadar büyük hata olamaz.” (1925)
 • “Bu inkılâp milletin selâmeti namına, hak namına yapıldı. Milletimiz demokratik bir hükûmet tesis etmek sayesinde düşman ordularını imha etti. Vatanı istilâdan kurtardı.”
 • “Türkler demokrat, hür ve sorumluluk sahibi vatandaşlardır.”
 • “Yöneticiler, iktidara saltanat sürmek için değil, millete hizmet için getirilmişlerdir. Ulusa karşı olan görevlerini kötüye kullandıkları takdirde, şu ya da bu biçimde ulusal iradenin kendi haklarında vereceği kararla karşılaşırlar. Ulus tarafından, ulus adına devleti yönetmeye yetkili kılınanlar, gerektiğinde ulusa hesap vermek zorunda olduklarını bilmelidirler.”
 • “Bir milletin, pratikte demokrasi ilkesini ilan etmesi o millet çoğunluğunun toplumsal kuvvetin bir sonucudur. Millet yeteri derece kuvvetli olunca, kuvvet ve kudreti eline alır. Bu olay bazen ihtilal ile ve bazen de hükümdarla barışçıl bir anlaşma ile ortaya çıkar. Artık bugün, demokrasi düşüncesi sürekli yükselen bir denizi andırmaktadır.”
 • “Hükümdarlık ve oligarşi artık zamanı geçmiş şekillerden başka nitelikte anlaşılamazlar. Gerçi, henüz başlarında hükümdar bulunan devletler vardır. Ancak bunların hemen hemen hepsi de demokrasi ilkesini kabul etmektedirler. Artık egemenliğin sahibi olduğunu iddia cesaretinde bulunabilecek hükümdar çok azdır.”
 • “Prensip olarak devlet, ferdin yerine kaim olmamalıdır. Fakat ferdin inkişafı için umumi şartları göre önünde bulundurmalıdır. Bir de, ferdin şahsi faaliyeti, iktisadi terakkinin esas membaı olarak kalmalıdır. Fertlerin inkişafına mani olmamak, onların her noktai nazardan olduğu gibi bilhassa iktisadi sahadaki hürriyet ve teşebbüsleri önünde devlet kendi faaliyeti ile bir mani vücuda getirmemek, demokrasi prensibinin en mühim esasıdır. O halde diyebiliriz ki, ferdiyet inkişafının mani karşısında kalmaya başladığı nokta, devlet faaliyetinin hududunu teşkil eder.”

Demokrasi ile ilgili şiirler

Demokrasi

Dedim ki, demokrasi geldi mi sizin eve?
Dedi: Gelse ağırlar, beslerdim seve seve..
Açık koymuş kapıyı belki gelir diyerek
Pencereden fil girmiş, bacadan girmiş deve!

Abdurrahim Karakoç

Ahretlik Demokrasi

Vatandaşlar her bir şeyi
Devletten beklemesinler
Kızdırmasınlar demokrasiyi
Ölsünler hak yolunda
Cennete göç etsinler
Enflasyon yok cennette
Geçim sıkıntısı yok
Şükretsinler tanrıya
Beş kuruş ödemeden
Yiyip içip eğlensinler

Ali Yüce

Demokrasi Özgürlüktür Adınız

İnsanlık uğruna şehit düşenler
Demokrasi özgürlüktür adınız
Ecelsiz ölüme yenik düşenler
Demokrasi özgürlüktür adınız

Sevgiyle anarım yürekten sizi
Emek ve özgürlük şehidimizi
Boşa çıkarmamak emeğinizi
Demokrasi özgürlüktür adınız

Tarih bizden sorumluluklar bekler
Sorumluluk üstlenirken yiğitler
İnsanlık adına düşen şehitler
Demokrasi özgürlüktür adınız

Değerlerimizi koruyan canlar
Toprağa ecelsiz düşen fidanlar
Bedeli ödenen özgür yarınlar
Demokrasi özgürlüktür adınız

Nasıl kurtulacak yarınlarımız
Dost Şeref saysa da bitmez adınız
Onurlu dirençli anılarımız
Demokrasi özgürlüktür adınız

Şerafettin Muş

Demokrasi Olmaz

Dikta rejimlerinde, yasalara uyulmaz,
Basını susturulur, halkın sesi duyulmaz,
İnsanları yozlaşır, hakkı yenir ayılmaz,
Korku varsa ülkede, özgür bir basın olmaz.

Yasa yapıcıları, yasaya uymazlarsa,
Vurgun, kapkaç, yapanlar, oburlar doymazlarsa.
Toplum gaflet içinde, uyanıp, aymazlarsa,
Müslüman ülkeler de, insan hakları olmaz.

Yandaş olan hırsızlar, kollanıp saklanırsa,
Hırsız var diyen yiğit, suçlanır fişlenirse.
Suçsuz olan suçlanır, suçlular aklanırsa,
Yönetici suçluysa, evrensel hukuk olmaz.

Diktatör bağıran da, yandaş vekil pusarsa,
Yağcıları alkışlar, kin ve nefret kusarsa,
Çıkarı olan seçmen, oy verir susarsa,
Baskı olan ülkede, birlik ve dirlik kalmaz.

Tepki koyan aydını, yuhalatır, suçlarsa,
Haramiler hep birlik, küfür edip taşlarsa.
Mezhep, ırk ayırarak, utanmadan dışlarsa,
Mezhep, ırk ülkesinde, barış, kardeşlik olmaz.

Rızazade, çok üzgün bu millet okumuyor,
Ondandır ki gerçeğe, hep şaşı bakınıyor.
Korkusundan korkuyor, zulümden sakınıyor,
Aydını konuşmayan, ülke demokrat olmaz.

Fahri Bulut

Demokrasi Bir Düştür

Neler çekti bu millet hafızası kısadır
Günebakana benzer telaş günlük tasadır

Halk derdinden inliyor daha da inleyecek
Her gün yalan dinliyor daha da dinleyecek

Layık mıdır millete çektirilen cefalar?
Ağzı olan konuşur karışıyor kafalar

Doyurmuyor beyanat icraatlar münafık
Herkes güzel konuşur çıkarına muvafık

Sağıra uyan desen ses tellerin bozulur
Gözlerini aç desen körler buna üzülür

Bazı terimler var ki anarsan suç işlersin
Böyle bir hengâmede özgürlük mü düşlersin

Halkını düşünen yok herkes kendi derdinde
Ne etsin zavallı halk umut dağın ardında

Demokrasi bir düştür henüz gören olmadı
Öldüyse söylesinler resmi tören olmadı

İpler kimin elinde kim gerdi halatları?
Neden öldürülüyor memleket evlatları?

Pusula çalışmıyor belli değil yönümüz
Nereye gidiyoruz ne olacak sonumuz?

Mikdat Bal

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir